ดูงาน-เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีทัศนียภาสวยงามเสมือนจินตนาการที่เกิดขึ้นจริง สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ อันวิจิตรตั้งตระหง่านเหนือมวลดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ และมีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากร้อยเหตุผลที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยือน พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ มีลักษณะสถาปัตยกรรม
แบบไทยประยุกต์เป็นเรือนหมู่ ในปี พ.ศ.2504  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ขึ้นบนดอยบวกห้าตำบลสุเทพ เพื่อใช้เป็นที่ประทับในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน มาประทับแรมที่จังหวัด เชียงใหม่ และเพื่อรับรองพระราชอาคันตุกะ โดยใช้รับรอง  สมเด็จพระเจ้าเฟรดเดริคที่ 9 และสมเด็จพระราชินี อินกริด แห่งเดนมาร์ค เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2505  พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่
ท่องเที่ยว ที่สวยงามตระการตาเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมที่ประทับของพระราชวงศ์ได้อย่างใกล้ชิด ได้ศึกษาประวัติศาสตร์การเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของพระราชอาคันตุกะ และยลโฉมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วิจิตรงดงามแห่งหนึ่ง

เดอะแมสมีเดียกรุ๊ป, รับจัดสัมมนา, ศึกษาดูงาน, กลุ่มทัวร์ เพื่อการสัมมนา, ศึกดูงานเทศบาล อบต